Anonimowy wniosek o informację publiczną (1)

Anonimowy wniosek o udostępnienie informacji publicznej jest czasem jedyną szansą na dostęp do takiej informacji gdy nie chcemy podawać swoich danych osobowych. Dlatego warto spróbować wysłać taki wniosek drogą mailową do urzędu, bez podawania swoich danych osobowych.
Ten sposób powinien się sprawdzić w przypadku dostępu do takich informacji które, powinny być opublikowane w biuletynie informacji publicznej a się tam do tej pory nie znalazły. Trudno powiedzieć dlaczego informacje w niektórych urzędach nie są publikowane na bieżąco ale z własnego doświadczenia wiem, że wysłanie maila o informacje, której nie można znaleźć w BIP powoduje, że urząd stara się pamiętać potem o publikowaniu na bieżącego tego typu informacji, wszystko jednak zależy od władz, czy mają problem wywiązywania się z obowiązku jawnego działania czy podchodzą do tematu poważnie.

Czasami, jednak się może zdążyć, że władzy nie spodoba się nasz anonimowy wniosek o udzielenie informacji publicznej, nie będą chciały udostępnić nam wnioskowanej informacji. W takiej sytuacji poproszą nas o podanie naszych danych, które będą potrzebne do wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej. Jeżeli nie odpowiemy na wezwanie urzędu i nie podamy danych, nasz wniosek nie będzie rozpatrywany.

W tym miejscu chciałbym przypomnieć, że jeżeli zależy Ci na jawności w Twoje gminie, możesz dołączyć się do grupy osób które wymieniają się wnioskami by nie wysyłać ich do swoich gmin 🙂 taki powiedzmy “łańcuszek” A>B>C>D>E > A…

Inicjatywa na rzecz jawności

Kwestia tego co mówi orzecznictwo sądów administracyjnych na temat anonimowych wniosków o inforamcję publiczną w drugim poście z tego tematu.

Jakie informacje powinny się znajdować w BIP urzędu gminy, miasta…

Poniżej zakres informacji, który powinien znajdować się w BiP, biuletynie informacji publicznej urzędu, może też stanowić przykłady informacji o udostępnienie informacji publicznej, które powinniśmy uzyskać składając anonimowy wniosek, jeżeli nie ma ich BIP urzędu.
Jednocześnie przypominam, że w przypadku problemów z uzyskaniem informacji publicznej na anonimowy wniosek, proszę pisać na info.publiczna@interia.com , możliwa pomoc i wzajemne wsparcie w wysłaniu wniosku o informację publiczną o czym było w tym Wpisie.

Informacje o funkcjonowaniu jednostki samorządu terytorialnego, urzędu gminy, miasta:
1) statut jednostki samorządu terytorialnego wraz z załącznikami
2) wykaz radnych wchodzących w skład organu stanowiącego Rady Gminy, informacji o w/w osobach, godziny dyżurów, oświadczenia majątkowe, oraz dodatkowo opcjonalnie jak: numer telefonu, numer faksu, adres email, członkostwo w stałych komisjach Rady,
3) wykaz Komisji Rady Gminy, skład osobowy poszczególnych komisji i informacji w zakresie kompetencji poszczególnych komisji, imion i nazwisk przewodniczących poszczególnych komisji oraz dodatkowo dobrze jeśli zostaną udostępnione: godziny przyjmowania interesantów, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail,

Następnie muszą być podane informacje dotyczące:
1) struktury organizacyjnej Urzędu,
2) regulaminu organizacyjnego Urzędu,
3) wykazu prowadzonych rejestrów, ewidencji i archiwów oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych (wraz z opublikowanymi wzorami wniosków o udostępnienie informacji z tych rejestrów),
4) wykaz osób pełniących poniższe funkcje kierownicze:
a) kierownik jednostki – Wójt, Burmistrz, Prezydent, Starosta, Marszałek,
b) zastępcy kierownika jednostki,
c) sekretarza,
d) skarbnika,
e) kierownicy komórek organizacyjnych wskazanych w strukturze organizacyjnej,
Wykaz powinien zawierać informacje bądź linka do danych takich jak: imię i nazwisko, numer telefonu, godziny przyjęć interesantów, zakres kompetencji, oświadczenia majątkowe.
5) wykaz komórek organizacyjnych Urzędu wraz z: danymi teleadresowymi komórki organizacyjnej tj. telefon, faks, email, wskazanie adres siedziby, danymi kierownika komórki organizacyjnej, godziny przyjmowania interesantów, telefon, faks, email, adres siedziby z numerem pokoju, oraz zakres kompetencji komórki organizacyjnej.

W biuletynie informacji publicznej gminy (BIP) należy podać także informacje o utworzeniu/nieutworzeniu jednostek pomocniczych, w szczególności:
a) uchwały w sprawie ich utworzenia,
b) obszar terytorialny, na którym działa każda z powołanych jednostek pomocniczych,
c) o składzie władz każdej jednostki pomocniczej (organu stanowiącego i wykonawczego),
d) danych teleadresowych

Informacje o planowanej działalności organu stanowiącego :
1) terminarz posiedzeń organów kolegialnych (co najmniej najbliższegi planowanego posiedzenia),
2) planowany porządek najbliższego posiedzenia organu,
3) informację o miejscu obrad,
4) informację o możliwości uczestnictwa w posiedzeniu organu przez mieszkańców nie będących członkami tego organu.
5) projekty uchwał, które mają być przedmiotem najbliższego posiedzenia organu wraz z załącznikami.
6) informacje z posiedzeń poszczególnych Komisji Rady też powinny być zawarte w BIP.
7) protokoły z posiedzeń organu stanowiącego czyli Rady Gminy i podjęte uchwały wraz załącznikami/

Z uwagi na znaczną ilość dokumentów publicznych powstających w wyniku działalności organu stanowiącego powinny one być poprawnie wyszukiwane poprzez moduł wyszukujący. Dokumenty te z uwagi na wytworzenie ich w Urzędzie powinny zostać opublikowane w takim formacie danych, który umożliwia przeszukiwanie pełno tekstowe. Szczególnie ważny jest aspekt czasu udostępniania informacji. W przejrzystych BIP informacje te powinny być publikowane niezwłocznie po wytworzeniu.

Informacje o działalności organu wykonawczego :
– zarządzenia Wójta Gminy/ Burmistrza, Prezydenta Miasta,
– protokoły z posiedzeń zarządu powiatu, sejmiku,
– uchwały zarządu powiatu, zarządu sejmiki,

Informacja o finansach jednostki :
1) uchwała w sprawie procedury uchwalania budżetu,
2) projekt budżetu wraz z załącznikami, a w szczególności z:
a) prognozą kwoty długu,
b) informacją o stanie mienia komunalnego,
c) objaśnieniami,
3) uchwała budżetowa wraz z załącznikami,
4) uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
5) informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego,
6) sprawozdanie z wykonania budżetu za rok,
7) kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwota deficytu lub nadwyżki

Jeżeli były przeprowadzane powinny znaleźć się też:
1) dokumentacja przebiegu i efektów kontroli związanych z gospodarką budżetową i finansową,
2) wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów przeprowadzających w/w kontrole, w szczególności dotyczy to kontroli zewnętrznych przeprowadzanych przez NIK, RIO, dysponentów dotacji oraz inne podmioty, a także uchwały i opinie RIO w sprawach z zakresu nadzoru nad działalnością budżetową JST.

Wskazane jest również publikowanie informacji o której mowa w art. 37 ust 1 lit f)-g) ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tzn.:
1) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,
2) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej. W przypadku danych osób fizycznych dopuszcza się podanie na w/w wykazach wyłącznie imienia i nazwiska.

Nabór pracowników.
1) ogłoszenia na wolne stanowisko urzędnicze i/lub w jednostkach organizacyjnych zawierające wymogi formalne i termin składania dokumentów,
2) listy kandydatów spełniających wymogi formalne,
3) wyniki naboru na stanowisko urzędnicze.
Powyższe informacje powinny pozwalać na prześledzenie przez zainteresowanych obywateli procesu rekrutacji.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
1) ogłoszenia o otwartych konkursach ogłaszanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 873),
2) wyniki konkursów.

Informacja o jednostkach organizacyjnych.
W BIP jednostki samorządu terytorialnego powinien znaleźć się łatwo dostępny wykaz jednostek organizacyjnych obejmujący następujące informacje: forma organizacyjno-prawna, adres siedziby, nr telefonów, nr faksu, adres e-mail (lub wskazanie braku możliwości kontaktu w tej formie), adres strony internetowej podmiotu (lub wskazanie że brak takiej strony), imię i nazwisko kierownika jednostki,
Zalecane jest także udostępnienie informacji o zakresie i przedmiocie działania jednostki organizacyjnej (bezpośrednio na stronie lub poprzez link).


Wysłanie wniosku o informacje publiczną

Kiedy szukanej informacji nie ma w BIP–ie a po wysyłce nie podpisanego, anonimowego wniosku nie udało się jej otrzymać. Urząd poprosił o podanie Twoich danych ( imienia, nazwiska oraz adresu) być może zamierza wydać decyzję o odmowie udostępnienia danych lub po prostu nie zamierza rozpatrywać nie podpisanego wniosku. Pojawia się problem bo chcesz uniknąć podawania swoich danych na wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Szczególnie w niektórych samorządach takie wnioski spotkają się z niezrozumieniem lokalnej władzy. Jakby mieli/mają coś do ukrycia.

Dobrze, że trafiłeś na tą stroną, ponieważ dowiesz o ciekawej możliwość współpracy w występowaniu o udostępnienie informacji publicznej.
Jesteś tutaj bo zależy Ci na dostępie do informacji publicznej, tak samo jak autorom poniższej inicjatywy.

Chcemy pozostawać anonimowi i nadal mamy na to szansę tworzą grupę. Grupę osób której członkowie będą mogli wrzucać na forum prośbę, propozycję wysyłania wniosku, inna osoba z grupy wyślę ten wniosku oficjalną drogą najlepiej przez E-puap .

Charakter, intensywność i zasady współpracy do uzgodnienia . Mogą się pojawić osoby zainteresowane dłuższą współpracą ale też i te z pojedynczymi problemami i każdy może liczyć na pomoc .

Wniosek o zaproponowanej przez Ciebie treści zostanie wysłany przez członka grupy :-

Wymieniamy się doświadczeniami, planujemy wspólne działania na jednym z portali społecznościowych, napisz do nas opisz krótko jaki masz problem, z jakiego urzędu chcesz otrzymać informację.

Osoby zainteresowane współpracą, proszę o o wysłanie maila na adres : info.publiczna@interia.com

Ponieważ zależy nam na pełnym, szerokim dostępie do informacji publicznej, by urzędy publikowały jak najwięcej informacji w BIP, by w biuletynach informacji publicznej znajdowały się informacje, które zgodnie z prawem powinny się tam znajdować a często, gęsto nie możemy ich tam znaleźć. Chcemy większej jawności w działalności naszych urzędów.