Prosty wniosek o informację publiczną

Taki wniosek wygląda mniej więcej tak :

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.  (Dz.U.2018.0.1330 t.j. )  wnoszę o udostępnienie informacji publicznej to jest (albo w następującym zakresie):

  • (1) protokołu kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy A……. przeprowadzonej w dniach od 01 maja 2018 r. do 10 lipca 2018 r. w Urzędzie Gminy w A……. ,  wraz z załącznikami

Informację w postaci skanu protokołu kontroli (plik pdf) bądź kopii pliku w którym protokół został  zapisany (plik pdf) proszę przesłać  pocztą elektroniczna na adres e-mail : ………………

W przypadku publikacji  ww. informacji w BIP, wnoszę tylko o informacje w powyższym zakresie i nie przysyłanie wnioskowanej informacji. (można to dopisać, nie jest to konieczne , jak tak robię )

Wniosek był adresowany do RIO (Regionalnej Izby Obrachunkowej ) która przeprowadza kontrole w gminach, protokoły z tych kontroli powinna publikować gmina w BIP ale ich tam nie było. O fakcie kontroli dowidziałem się z Biuletynu Informacji Publicznej RIO ale tam nie było protokołów więc wysłałem taki anonimowy wniosek o udostępnienie informacji i go otrzymałem w ciągu dwóch tygodni, bez żadnych problemów.

jak wygląda prosty wniosek o udostępnienie informacji publicznej
przykładowy wniosek o informację publiczną

W razie jakichkolwiek pytań, proszę pisać w komentarzach jest też mail w pierwszym wpisie na głównej stronie, zachęcam do współpracy.

Jakie informacje powinny się znajdować w BIP urzędu gminy, miasta…

Poniżej zakres informacji, który powinien znajdować się w BiP, biuletynie informacji publicznej urzędu, może też stanowić przykłady informacji o udostępnienie informacji publicznej, które powinniśmy uzyskać składając anonimowy wniosek, jeżeli nie ma ich BIP urzędu.
Jednocześnie przypominam, że w przypadku problemów z uzyskaniem informacji publicznej na anonimowy wniosek, proszę pisać na info.publiczna@interia.com , możliwa pomoc i wzajemne wsparcie w wysłaniu wniosku o informację publiczną o czym było w tym Wpisie.

Informacje o funkcjonowaniu jednostki samorządu terytorialnego, urzędu gminy, miasta:
1) statut jednostki samorządu terytorialnego wraz z załącznikami
2) wykaz radnych wchodzących w skład organu stanowiącego Rady Gminy, informacji o w/w osobach, godziny dyżurów, oświadczenia majątkowe, oraz dodatkowo opcjonalnie jak: numer telefonu, numer faksu, adres email, członkostwo w stałych komisjach Rady,
3) wykaz Komisji Rady Gminy, skład osobowy poszczególnych komisji i informacji w zakresie kompetencji poszczególnych komisji, imion i nazwisk przewodniczących poszczególnych komisji oraz dodatkowo dobrze jeśli zostaną udostępnione: godziny przyjmowania interesantów, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail,

Następnie muszą być podane informacje dotyczące:
1) struktury organizacyjnej Urzędu,
2) regulaminu organizacyjnego Urzędu,
3) wykazu prowadzonych rejestrów, ewidencji i archiwów oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych (wraz z opublikowanymi wzorami wniosków o udostępnienie informacji z tych rejestrów),
4) wykaz osób pełniących poniższe funkcje kierownicze:
a) kierownik jednostki – Wójt, Burmistrz, Prezydent, Starosta, Marszałek,
b) zastępcy kierownika jednostki,
c) sekretarza,
d) skarbnika,
e) kierownicy komórek organizacyjnych wskazanych w strukturze organizacyjnej,
Wykaz powinien zawierać informacje bądź linka do danych takich jak: imię i nazwisko, numer telefonu, godziny przyjęć interesantów, zakres kompetencji, oświadczenia majątkowe.
5) wykaz komórek organizacyjnych Urzędu wraz z: danymi teleadresowymi komórki organizacyjnej tj. telefon, faks, email, wskazanie adres siedziby, danymi kierownika komórki organizacyjnej, godziny przyjmowania interesantów, telefon, faks, email, adres siedziby z numerem pokoju, oraz zakres kompetencji komórki organizacyjnej.

W biuletynie informacji publicznej gminy (BIP) należy podać także informacje o utworzeniu/nieutworzeniu jednostek pomocniczych, w szczególności:
a) uchwały w sprawie ich utworzenia,
b) obszar terytorialny, na którym działa każda z powołanych jednostek pomocniczych,
c) o składzie władz każdej jednostki pomocniczej (organu stanowiącego i wykonawczego),
d) danych teleadresowych

Informacje o planowanej działalności organu stanowiącego :
1) terminarz posiedzeń organów kolegialnych (co najmniej najbliższegi planowanego posiedzenia),
2) planowany porządek najbliższego posiedzenia organu,
3) informację o miejscu obrad,
4) informację o możliwości uczestnictwa w posiedzeniu organu przez mieszkańców nie będących członkami tego organu.
5) projekty uchwał, które mają być przedmiotem najbliższego posiedzenia organu wraz z załącznikami.
6) informacje z posiedzeń poszczególnych Komisji Rady też powinny być zawarte w BIP.
7) protokoły z posiedzeń organu stanowiącego czyli Rady Gminy i podjęte uchwały wraz załącznikami/

Z uwagi na znaczną ilość dokumentów publicznych powstających w wyniku działalności organu stanowiącego powinny one być poprawnie wyszukiwane poprzez moduł wyszukujący. Dokumenty te z uwagi na wytworzenie ich w Urzędzie powinny zostać opublikowane w takim formacie danych, który umożliwia przeszukiwanie pełno tekstowe. Szczególnie ważny jest aspekt czasu udostępniania informacji. W przejrzystych BIP informacje te powinny być publikowane niezwłocznie po wytworzeniu.

Informacje o działalności organu wykonawczego :
– zarządzenia Wójta Gminy/ Burmistrza, Prezydenta Miasta,
– protokoły z posiedzeń zarządu powiatu, sejmiku,
– uchwały zarządu powiatu, zarządu sejmiki,

Informacja o finansach jednostki :
1) uchwała w sprawie procedury uchwalania budżetu,
2) projekt budżetu wraz z załącznikami, a w szczególności z:
a) prognozą kwoty długu,
b) informacją o stanie mienia komunalnego,
c) objaśnieniami,
3) uchwała budżetowa wraz z załącznikami,
4) uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
5) informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego,
6) sprawozdanie z wykonania budżetu za rok,
7) kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwota deficytu lub nadwyżki

Jeżeli były przeprowadzane powinny znaleźć się też:
1) dokumentacja przebiegu i efektów kontroli związanych z gospodarką budżetową i finansową,
2) wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów przeprowadzających w/w kontrole, w szczególności dotyczy to kontroli zewnętrznych przeprowadzanych przez NIK, RIO, dysponentów dotacji oraz inne podmioty, a także uchwały i opinie RIO w sprawach z zakresu nadzoru nad działalnością budżetową JST.

Wskazane jest również publikowanie informacji o której mowa w art. 37 ust 1 lit f)-g) ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tzn.:
1) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,
2) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej. W przypadku danych osób fizycznych dopuszcza się podanie na w/w wykazach wyłącznie imienia i nazwiska.

Nabór pracowników.
1) ogłoszenia na wolne stanowisko urzędnicze i/lub w jednostkach organizacyjnych zawierające wymogi formalne i termin składania dokumentów,
2) listy kandydatów spełniających wymogi formalne,
3) wyniki naboru na stanowisko urzędnicze.
Powyższe informacje powinny pozwalać na prześledzenie przez zainteresowanych obywateli procesu rekrutacji.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
1) ogłoszenia o otwartych konkursach ogłaszanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 873),
2) wyniki konkursów.

Informacja o jednostkach organizacyjnych.
W BIP jednostki samorządu terytorialnego powinien znaleźć się łatwo dostępny wykaz jednostek organizacyjnych obejmujący następujące informacje: forma organizacyjno-prawna, adres siedziby, nr telefonów, nr faksu, adres e-mail (lub wskazanie braku możliwości kontaktu w tej formie), adres strony internetowej podmiotu (lub wskazanie że brak takiej strony), imię i nazwisko kierownika jednostki,
Zalecane jest także udostępnienie informacji o zakresie i przedmiocie działania jednostki organizacyjnej (bezpośrednio na stronie lub poprzez link).


Wysłanie wniosku o informacje publiczną

Kiedy szukanej informacji nie ma w BIP–ie a po wysyłce nie podpisanego, anonimowego wniosku nie udało się jej otrzymać. Urząd poprosił o podanie Twoich danych ( imienia, nazwiska oraz adresu) być może zamierza wydać decyzję o odmowie udostępnienia danych lub po prostu nie zamierza rozpatrywać nie podpisanego wniosku. Pojawia się problem bo chcesz uniknąć podawania swoich danych na wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Szczególnie w niektórych samorządach takie wnioski spotkają się z niezrozumieniem lokalnej władzy. Jakby mieli/mają coś do ukrycia.

Dobrze, że trafiłeś na tą stroną, ponieważ dowiesz o ciekawej możliwość współpracy w występowaniu o udostępnienie informacji publicznej.
Jesteś tutaj bo zależy Ci na dostępie do informacji publicznej, tak samo jak autorom poniższej inicjatywy.

Chcemy pozostawać anonimowi i nadal mamy na to szansę tworzą grupę. Grupę osób której członkowie będą mogli wrzucać na forum prośbę, propozycję wysyłania wniosku, inna osoba z grupy wyślę ten wniosku oficjalną drogą najlepiej przez E-puap .

Charakter, intensywność i zasady współpracy do uzgodnienia . Mogą się pojawić osoby zainteresowane dłuższą współpracą ale też i te z pojedynczymi problemami i każdy może liczyć na pomoc .

Wniosek o zaproponowanej przez Ciebie treści zostanie wysłany przez członka grupy :-

Wymieniamy się doświadczeniami, planujemy wspólne działania na jednym z portali społecznościowych, napisz do nas opisz krótko jaki masz problem, z jakiego urzędu chcesz otrzymać informację.

Osoby zainteresowane współpracą, proszę o o wysłanie maila na adres : info.publiczna@interia.com

Ponieważ zależy nam na pełnym, szerokim dostępie do informacji publicznej, by urzędy publikowały jak najwięcej informacji w BIP, by w biuletynach informacji publicznej znajdowały się informacje, które zgodnie z prawem powinny się tam znajdować a często, gęsto nie możemy ich tam znaleźć. Chcemy większej jawności w działalności naszych urzędów.